Læs mere her på siden

Salgs- og leveringsbetingelser

Euromatic ApS

Salgs- og leveringsbetingelser

Herunder finder du vores salgs- og leveringsbetingelser: Salgs- og leveringsbetingelser for Euromatic Skovmaskiner af 2013 ApS, i det følgende benævnt “Sælger”. 

ALMINDELIGE BETINGELSER
A.1. Regelgrundlaget
Nærværende betingelser er en del af tilbuddet. Fravigelser af nærværende betingelser gælder kun, når det skriftligt er angivet på hvilke punkter fravigelse er sket, og Sælger skriftligt har accepteret fravigelsen. De under pkt. A nedenfor omtalte punkter gælder for samtlige købs- eller reparationsaftaler, der indgås med Sælger.

A.2. Tilbud
Tilbuddet bortfalder, medmindre andet er angivet, 10 dage efter købers modtagelse heraf. Sælger er berettiget til at tilbagekalde tilbuddet til enhver tid, og der er først indgået en for Sælger bindende aftale, når køber har modtaget ordrebekræftelse fra Sælger. Køber skal ud over købesummen betale de for kontraktforholdet til enhver tid gældende momsbeløb, told, miljøbidrag og øvrige afgifter/skatter. Sælger har ret til at ændre priser anført i prislister m.v. Sælgers ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede ydelser.

A.3. Levering
Medmindre andet er aftalt, er leveringsbetingelsen ab Euromatic Skovmaskiner af 2013 ApS, Viborg. Køber bærer risikoen for hændelige skader fra det tidspunkt, hvor Sælger oplyser at varen er sendt, eller fra det tidspunkt, hvor Sælger oplyser køber om, at varen er klar til afhentning/transport. Selvom det måtte aftales, at Sælger skal forestå leveringen, bærer køber fortsat samtlige transportrisici og transportomkostningerne. Krav på grund af forsinkelse eller beskadigelse under transport kan ikke rettes mod Sælger. Såfremt køber ikke rettidigt afhenter varen, er Sælger berettiget – men ikke forpligtet – til for købers regning og risiko at foretage afsendelse eller opbevaring af varen. Køber har pligt til straks ved modtagelsen af varen at foretage modtagekontrol, herunder foretage en testning af den modtagne vare. Køber kan ikke efterfølgende påberåbe sig kvantitative eller kvalitative mangler, som køberen kunne have konstateret ved at foretage den omtalte test.

A.4. Betaling, sikkerhedsstillelse og ejendomsforbehold
Varen skal betales kontant inden varen forlader sælgers adresse, medmindre andet aftales. Ved forsinket betaling er køber pligtig at betale rente med 1,5 pct. pr. påbegyndt måned. Hvis Sælger kræver det, skal køber senest 10 arbejdsdage forud for varens afsendelse stille betryggende sikkerhed for bruttosummens rettidige betaling i form af bankgaranti ved dansk pengeinstitut. Sælger har ejendomsforbehold i varen indtil betaling er sket.

A.5. Tilbageholdsret, standsnings- og salgsret
I tilfælde af købers konkurs eller indenretlige rekonstruktion, eller såfremt købers formueforhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at køber må antages at ville være ude af stand til at betale sælgers krav, når det forfalder, har Sælger tilbageholdsret til sikkerhed for ethvert krav mod køber, selv om kravene endnu ikke er forfaldne til betaling, ligesom Sælger ansvarsfrit kan standse arbejdets udførelse, medmindre køber straks stiller betryggende sikkerhed for samtlige krav, Sælger måtte have med køber. Sælger har ret – men ikke pligt – til at sælge varen for købers regning 15 dage efter, at Sælger skriftligt har meddelt køber, at tilbageholdsretten eller standsningsretten vil blive benyttet, såfremt køber ikke har foretaget betaling eller stillet betryggende sikkerhed for betaling inden udløbet af fristen.

A.6. Tidsplan og forsinkelse
De af Sælger meddelte tidspunkter for aflevering af varen er alene af vejledende karakter, medmindre andet specifikt er aftalt. Sælger har ret til tidsfristforlængelse og erstatningsfri ophævelse, såfremt opgavens løsning forlænges på grund af force majeure, arbejdsstandsning/lockout, ildsvåde, hærværk, myndighedsindgreb/-pålæg, leverandørsvigt m.v. Forsinkelse berettiger ikke køber til at kræve erstatning for eventuel tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgevirkninger.

A.7. Mangler
Sælger hæfter ikke for garantier givet af tredjemand, herunder Sælgers leverandører, forhandlere m.v. Sælger hæfter ikke for forhold, som er udtryk for normalt slid og ælde eller forhold begrundet i købers behandling af varen, såsom forringelse ved manglende vedligeholdelse. Ved mangler har Sælger ret – men ikke pligt – til at foretage afhjælpning og/eller ombytning. Sælger vælger frit, hvor afhjælpning/reparation skal ske. Ved reparation skal omkostninger til demontering, transport samt genmontering afholdes af køber. Under eventuel transport bærer køber risikoen for varen. Såfremt Sælger benytter sig af afhjælpningsretten/ombytningsretten, kan køber ikke rejse andre krav mod Sælger, herunder krav om erstatning. Køber bærer risikoen for hændelig skade på varen under opbevaring og transport. Mangler ved varen berettiger ikke køber til erstatning for eventuel tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader.

A.8. Force Majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt- og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

A.9. Produktansvar
Sælgers produktansvar er udelukkende reguleret i lov om produktansvar og hertil knyttede direktiver og forordninger. Sælger kan ikke på andet grundlag pålægges produktansvar.

A.10. Reklamation og forældelse
Reklamation skal ske skriftligt for at have virkning i forhold til Sælger. Ved synlige mangler skal købers reklamation fremkomme straks ved modtagelse af varen, jf. pkt. 3, sidste led. I tilfælde, hvor manglen ikke er synlig ved modtagelsen, skal påtale ske senest 3 dage efter, at manglen burde være konstateret af køber ved sædvanlig brug, og under alle omstændigheder senest 6 måneder efter modtagelsen af varen. Forsinkelse skal påtales straks.

A.11. Værneting og lovvalg
Sag skal anlægges ved byretten i Viborg. Køber er pligtig at lade sig medinddrage i en eventuel sag mellem Sælger, transportøren, leverandøren m.v., uanset i hvilket forum en sådan sag måtte versere. Dansk ret finder anvendelse.

B. KØB AF NYE MASKINER
Dette tillæg til Euromatic Skovmaskiner af 2013 ApS’ salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt Sælger accepterer at sælge en maskine i ubrugt stand til køber.
Såfremt Sælgers leverandør har ydet garanti, transporterer Sælger til Køber ethvert krav, som Sælger måtte kunne rette imod leverandøren. Garantien gælder udelukkende i det omfang og herunder inden for den tidsmæssige udstrækning, Sælger måtte kunne rette et krav imod leverandøren i henhold til leverandørens garanti. Der henvises i øvrigt til pkt. A.11 vedrørende eventuelle tvister.

C. AFTALER OM REPARATION, SERVICE ELLER OMBYGNING AF MASKINE
Dette tillæg til Euromatic Skovmaskiner af 2013 ApS’ salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt det ved køb eller ved særskilt kontrakt aftales, at Euromatic Skovmaskiner af 2013 ApS, herefter benævnt Sælger, skal forestå reparation, service eller ombygning af købers maskine. Ovennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder tillige anvendelse ved aftale om reparation, service eller ombygning med nedennævnte fravigelser/tilføjelser:

C.1. Pris
Arbejdet udføres efter særskilt tilbud eller efter regning. Betaling skal ske 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. Manglende rettidig betaling medfører krav om betaling af rente fra fakturadato med den i pkt. 4 anførte rentesats. Sælger kan kræve forudgående sikkerhedsstillelse, jf. punkt A.4.

Vil du høre mere?
Har du spørgsmål til os?

Vi er altid glade for at kunne hjælpe. Såfremt du har spørgsmål, eller vil vide mere omkring vores produkter, service, reparation eller reservedele, er vi ikke længere væk end en opringning. Vi se frem til at høre, hvad vi kan hjælpe dig med.